Autorski honorar

Autorski honorar

Ugovor o autorskom honoraru je rado viđen dokument kod poduzetnika zbog malih iznosa poreza koje se na njih plaćaju, no porezna uprava vrlo rigorozno provjerava da li se tu stvarno radi o autorskom honoraru ili je osoba ipak izvršila posao koji bi spadao pod UGOVOR O DJELU.

 

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine br. 167/03, 79/07, 80/11, 141/13) definira što se smatra autorskim djelom

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/306987.html

II. AUTORSKO PRAVO

Poglavlje 1. PREDMETI

AUTORSKO DJELO

Članak 5.

(1) Autorsko djelo je originalna intelektualna tvorevina iz književnoga, znanstvenog i umjetničkog područja koja ima individualni karakter, bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

(2) Autorska djela jesu osobito:

–  jezična djela (pisana djela, govorna djela, računalni progra­mi),

–  glazbena djela, s riječima ili bez riječi,

–  dramska i dramsko-glazbena djela,

–         koreografska i pantomimska djela,

–  djela likovne umjetnosti (s područja slikarstva, kiparstva i grafike), bez obzira na materijal od kojega su načinjena, te ostala djela likovnih umjetnosti,

–  djela arhitekture,

–  djela primijenjenih umjetnosti i industrijskog dizajna,

–         fotografska djela i djela proizvedena postupkom sličnim fotografskom,

–         audiovizualna djela (kinematografska djela i djela stvorena na način sličan kinematografskom stvaranju),

–         kartografska djela,

–  prikazi znanstvene ili tehničke prirode kao što su crteži, planovi skice, tablice i dr.

(3) Predmet autorskog prava može biti svako autorsko djelo osim onoga koje to ne može biti po svojoj naravi kao i onog za koje je odredbama ovoga Zakona određeno da ne može biti pred­metom autorskog prava.

(4) Predmet autorskog prava je autorsko djelo u cjelini, uključujući i nedovršeno autorsko djelo, naslov te dijelovi autorskog djela koji udovoljavaju pretpostavkama iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Naslov autorskog djela koji ne udovoljava pretpostavkama da bi bio predmet autorskog prava, a koji je već korišten za neko autorsko djelo, ne može se koristiti za djelo iste vrste ako bi mogao izazvati zabunu o autoru.

 Ukoliko izvršeni posao odgovara gore navedenom članku 5. Zakona onda možete slobodno sklopiti ugovor o autorskom honoraru. Ono što je specifično kod autorskog honorara je da se ne može svaki mjesec napraviti po jedan autorski honorar i imati kontinuiranu isplatu naknade. Uobičajeno se u ugovoru definira posao bez određenog roka izrade, osim ako cijeli projekt ima rok, npr. tiskanje brošure i sl. a isplata se vrši u cijelosti nakon dovršetka posla, ponovo na žiro račun izvršitelja, nikako ne u gotovini ili na tekući račun.

COVID-19